ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

www.coinmixed.eu

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a www.coinmixed.eu honlap adatvédelmi szabályai megfeleljenek a Mixed Trade Ltd. (Suite1 5th floor Marshall House Ring Way Preston PR1 2QD, Egyesült Királyság, nyilvántartási szám:7580484) (a továbbiakban: Adatkezelő) az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint az adatok védelmére vonatkozó szakmai szabályoknak.

Az adatvédelem alapelvei összhangban a hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól” szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Vvtv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
 • 1997. évi XLVII. törvény – a személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete

Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A felhasználó a regisztrációnál, vagy a Coinmixd.eu online, illetve egyéb szolgáltatásainak igénybe vételével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelésben érintettek köre:

A www.coinmixed.eu honlap szolgáltatásainak igénybe vevői (felhasználók).

A kezelt adatok köre:

A felhasználók által a www.coinmixed.eu honlap szolgáltatásának használata során megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), lakcím, számázási cím, Bitcoin cím, személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) adatai fénymásolat/szkennelt kép alapján, bankszámla kivonat, lakcím kártya, közüzemi számla.

A személyes adatok gyűjtése:

A személyes adatok azok az adatok, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosítani tudják Önt, vagy azok segítségével kapcsolatba lehet kerülni Önnel. Adatvédelmi irányelveink minden olyan személyes adatot tartalmaznak, amelyet önként nyújt be nekünk, és amelyet partnereinktől szerzünk be. Ez az adatvédelmi irányelv nem vonatkozik az anonimizált adatokra, mivel azok nem használhatóak fel azonosításra.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak kivételével az Adatkezelő semmilyen harmadik fél számára nem szolgáltat ki, nem ad el, nem ad bérbe, vagy kölcsön személyes adatot.

A felhasználók személyes adatainak összegyűjtése a törvényektől függ, vagy meghatározott célok szempontjából releváns. Minden olyan információt, amelyet részünkre megadtak, nem szükséges önkéntesnek tekinteni. Kiválaszthatja, hogy megadja-e nekünk a kért személyes adatot, azonban nem biztos, hogy hatékonyan tudjuk Önt kiszolgálni, vagy szolgáltatásainkat nyújtani, ha bizonyos adatok és információk nem kerülnek átadásra és megosztásra velünk.

Pontosabban a számla megnyitásához, fizetési mód hozzáadásához vagy tranzakció végrehajtásához személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a törvény előír. Személyes adatait akkor is kérjük, amikor szolgáltatásainkról információt kér vagy, feliratkozik a marketingkommunikációra, támogatást kér, teljes körű felméréseket igényel vagy céges eseményre jelentkezik. Személyes adatokat gyűjthetünk Önről offline módban, például amikor részt vesz valamelyik eseményünkön, vagy ha kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal. Ezt az információt felhasználhatjuk az Önnel kapcsolatban gyűjtött egyéb információkkal együtt.

Az alábbi típusú információkat gyűjtjük össze:

 • Személyes azonosítási adatok: Családi és utónév, születéskori név, születési helyét, idejét, anyja lánykori neve, állampolgársága, neme, aláírás, fényképek, telefonszám, lakcím és e-mail.
 • Személyazonosságot igazoló okmányok: Adóazonosító szám, útlevél, járművezetői engedély, nemzeti személyi igazolvány, tartózkodásra jogosító okmány, vízumadatok.
 • Pénzügyi információk: bankszámla információk, bankszámla szerződés
 • Tranzakciós információk: információk a szolgáltatásainkon végrehajtott tranzakciókról, például a címzett nevéről, az összegről és az időbélyegről.
 • Online azonosítók: földrajzi hely / nyomon követési adatok, böngésző ujjlenyomat, operációs rendszer, böngésző neve és verziója, valamint személyes IP-címek.
 • Használati adatok: felmérési válaszok, támogatói csapatunknak nyújtott információk, nyilvános közösségi hálózati bejegyzések, hitelesítési adatok, biztonsági kérdések, felhasználói azonosító, kattintási adat és egyéb cookie-kkal és hasonló technológiákkal gyűjtött adatok.

Az adatgyűjtés célja:

A megrendelések teljesítése, számlázás, hatóságokkal együttműködés, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése.

A személyes adatok használata:

Elsődleges célunk a személyes adatok gyűjtésében, hogy biztonságos, zökkenőmentes, hatékony és személyre szabott szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Általában személyes adatokat használunk a szolgáltatásainkhoz, a tartalom és a hirdetések létrehozásához, fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez, továbbításához, valamint a veszteségmegelőzéséhez és a csalás elleni küzdelemhez. Ezeket az információkat a következő módon használhatjuk:

 • A jogi és szabályozási megfelelés fenntartása
 • Felhasználási szerződésünk és egyéb szerződéseink érvényesítése
 • Szolgáltatásaink nyújtása
 • Szolgáltatási kommunikáció biztosítása
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
 • A minőség-ellenőrzés biztosítása
 • A hálózat- és információbiztonság biztosítása
 • Kutatási és fejlesztési célok
 • A webhely élményének növelése
 • A vállalati felvásárlások, egyesülések vagy tranzakciók megkönnyítése
 • Marketing tevékenység folytatása

A személyes adatok védelme és tárolása:

Pontosan tudjuk mennyire fontos a titoktartás, ezért a vállalat fenntart (és megköveteli a szolgáltatóktól is) megfelelő fizikai, technikai és adminisztratív biztosítékokat, hogy megvédjük az Ön által bízott személyes adatok biztonságát és titkosságát.

A személyes és a tranzakció információk egészét vagy egy részét – beleértve bizonyos titkosított bankszámlákat és / vagy útvonalszámokat is – tárolhatjuk és feldolgozhatjuk bárhol a világon, ahol létesítményeink vagy szolgáltatóink találhatók.

Az Ön személyes adatait a vonatkozó törvények és előírások betartásával biztosítjuk fizikai, elektronikus és eljárási garanciák fenntartásával.

Például számítógépes biztosítékokat használunk, tűzfalakat, adat titkosítást, fizikai hozzáférést ellenőrző épületeket és fájlokat érvényesítünk. A személyes adatokhoz való hozzáférést csak azon alkalmazottak számára engedélyezzük, akiknek szükséges feladatuk teljesítéséhez. 

Nem garantálhatjuk azonban, hogy az adatok elvesztése, azokkal való visszaélése, jogosulatlan megszerzése vagy módosítása nem fog bekövetkezni. Kérem vegye figyelembe, hogy Ön létfontosságú szerepet játszik a személyes adataik védelmében. A szolgáltatásaink regisztrálásakor fontos, hogy elegendő hosszúságú és összetett jelszót válasszunk, hogy ne jelenítsük meg ezt a jelszót harmadik félnek, és haladéktalanul értesítsen bennünket, ha észlelik a jogosulatlan hozzáférést a fiókjához.

Továbbá nem garantálhatjuk az általunk vagy internetes vagy vezeték nélküli kapcsolatok, például e-mail, telefon vagy SMS üzenetek által küldött vagy fogadott adatok biztonságát vagy titkosságát, mivel nem tudjuk ezeket az információkat megvédeni, amíg el nem érnek hozzánk. Ha oka van feltételezni, hogy az Ön adatai már nem biztonságosak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail címünkön, levelezési címünkön vagy telefonszámunkon, amely ezen adatvédelmi irányelvek végén található.

Kikkel osztjuk meg az adataidat? 

 A ránk bízott adataidat, csak akkor adjuk át másnak, ha: 

– ahhoz hozzájárultál 

– a szerződés teljesítése érdekében vagy jogos érdekünk érdekében szükséges 

– jogszabály kötelez minket rá. 

 Adatfeldolgozóink:

Adatfeldolgozóink azok a szerződött partnereink, akik közreműködnek velük a szolgáltatásunk nyújtása során. Vagyis ilyenkor ők a mi megbízásunkból járnak el, a mi döntéseinket követve, az adatkezelésért továbbra is mi felelünk. Az adataidat önállóan nem használhatják, ha megszűnik velük a szerződésünk, kötelesek az adatok törlését biztosítani. Minden ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy az adott adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezeti intézkedést alkalmazzon az adatok biztonságának megőrzésére. Ilyen ellenőrzési mechanizmus többek között az adatokhoz és az azokat tároló infrastruktúrához való hozzáférés korlátozása, valamint a velük kötött olyan megállapodás, amely kötelezi őket a vonatkozó jogszabályok betartására. Mivel fizetési szolgáltatóként működünk, így az adatfeldolgozó esetében a kiszervezésre vonatkozó szigorú jogszabályi és a Magyar Nemzeti Bank által előírt feltételeket is biztosítjuk. 

Adatfeldolgozó partnereink: 

 • A Mixed Trade Ltd  Coinmixed.eu biztonságos szervereit az Amazon Web Server Ltd üzemelteti
 • Az ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetését az Adertis Kft végzi
 • A könyvelési feladataink elvégzésében az Imbookeeppeng Ltd működik közre 

A prudens működéshez szükséges szakértők:

A jogszabályok köteleznek minket könyvvizsgáló és belső ellenőr alkalmazására. Ezek a szakértők is azt biztosítják, hogy a tevékenységünk megfeleljen a jogszabályoknak. Ahhoz, hogy ők a munkájukat el tudják látni előfordulhat, hogy személyes adatot adunk át nekik. A könyvvizsgáló és a belső ellenőr azonban nem minősül adatfeldolgozónknak, mert az adatokkal a rá vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások alapján önállóan jogosult rendelkezni.

Jogok érvényesítéséhez, kötelezettség teljesítéséhez szükséges ügyvéd: 

Előfordul, hogy a www.coinmixed.eu működése során jogi szaktudásra, tanácsadásra van szükségünk, amelyhez külső ügyvédet veszünk igénybe. A leggyakoribb esetek: ügyfélpanaszt kell kivizsgálnunk vagy követelést érvényesítünk vagy jogvita van köztünk. Ahhoz, hogy ők a munkájukat el tudják látni előfordulhat, hogy személyes adatot adunk át nekik. Az ügyvéd azonban nem minősül adatfeldolgozónknak, mert az adatokkal a rá vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások alapján önállóan jogosult rendelkezni.

Jogszabályi kötelezettség: 

Ha jogszabály kötelez minket, akkor adataidat átadhatjuk harmadik feleknek. Ilyen kötelező adattovábbítást ír elő számunkra a jogszabály, a bűnüldözési szervek vagy egyéb hatóságok felé, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében a letéti számlánkat vezető bank felé, valamint a személyes adataidat ellenőrizhetjük a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban.

 Az adatkezelés időtartama: 

Az elektronikusan és papír alapon tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 365 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását

Amennyiben a felhasználó a www.coinmixed.eu honlap szolgáltatásait vette igénybe, a szolgáltatás igénybe vétele pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Amennyiben a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

SÜTIK (COOKIE-k)

A weboldalunk sütiket (cookie-k) használ annak érdekében, hogy meg tudjunk különböztetni téged az oldalunkat használó más személyektől. Ez segít nekünk abban, hogy kellemes élmény legyen számodra a weboldalunkon történő böngészés, egyúttal lehetővé teszi, hogy fejlesszük a weboldalunkat.

Biztonsági technológia:

A vállalat a Secure Socket Layer (SSL) titkosítási technológiát használja a beadott információk védelmére. Ez a technológia arra szolgál, hogy megakadályozza az Ön információinak kikerülését, amikor velünk kommunikál.

Az információk megfelelő megóvása érdekében a vállalat számítógépes szerverei ipari hálózaton keresztül kommunikálnak a magánhálózatokkal egy ipari minőségű hardveres tűzfal mögött.

Amennyiben a felhasználó nem elégedett az adatkezelő bármilyen tevékenységével, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, illetve az alábbi szervekhez fordulhat panaszával:

 • a megfelelő adatvédelmi hatóság az adott EU-tagországban, ahol lakik vagy dolgozik, vagy ahol az adatvédelmi törvény állítólagos megsértése történt
 • az Egyesült Királyságban az illetékes adatvédelmi hatóság az információbiztonsági hivatal (ICO)

Hírdetési kötelezettségekről:

Advertising Opt Out (EN)
If you browse our website, third parties may set cookies in your browser to enable targeted advertising. You can opt out of this advertising at YourAdChoices.com.

Hirdetésből való kilépés (HU)
Ha böngészik a webhelyünkön, a harmadik felek cookie-kat állíthatnak be a böngészőjében, hogy engedélyezzék a célzott hirdetést. A YourAdChoices.com webhelyen kiléphet a hirdetésből.

Coinmixed logo
Neked van
Kapsz
Email
Vásárlás regisztráció nélkül!
Telefonszám
Vezetéknév
Keresztnév
Tárcacím a kiküldéshez

Likeolj bennünket!

Facebook Pagelike Widget