Adatkezelési Szabályzat

www.coinmixed.eu

1. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a www.coinmixed.eu honlap adatkezelés szabályai megfeleljenek a Mixed Trade Ltd. (Suite1 5th floor Marshall House Ring Way Preston PR1 2QD, Egyesült Királyság, nyilvántartási szám:7580484) (a továbbiakban: Adatkezelő) az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint az adatok kezelésére vonatkozó szakmai szabályoknak. Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelő, mint adatokat kezelő gazdasági társaság tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

Jelen szabályzat kialakításakor különös tekintettel lettek figyelembe véve az alábbi jogszabályi kötelezettségek:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
 • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) került alkalmazásra.

A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni. (https://www.naih.hu/files/Tajekoztato_adatved_nyilv_megsz.pdf)

2. A Szabályzat hatálya

Az Adatkezelő az irányadó rendelkezések alapján köteles adatkezelési szabályzatot készíteni, azt betartani és betartatni. Jelen Szabályzat kizárólag a törvény hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki. Jelen Szabályzat hatálya más adatkezelésekre, a marketing célú megkeresésekre, valamint az Adatkezelő által végzett kereskedelmi tevékenységre, az Adatkezelő által fenntartott, www.coinmixed.eu címen elérhető honlap adatkezeléseire terjed ki. Jelen Szabályzat 2018. október 24-től további rendelkezésig hatályos. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat megváltoztatása az érintettek jogait nem sérthetik, a Szabályzat megváltoztatására kizárólag indokolt esetben kerülhet sor. Az Adatkezelő gondoskodik a megváltoztatott Szabályzat közzétételéről a honlapján.

3. Definíciók

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszik azaz regisztrálnak a coinmixed.eu weboldalon;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatok köre: Természetes személyazonosító adatok: ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása. Az Adatkezelő csak annyi személyazonosító adatot kezel, amennyi szükséges és elégséges az érintettek egyértelmű azonosításához.
 6. adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése;
 8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 9. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 10. harmadik ország: minden olyan állam, ami nem EGT-állam
 11. EGT állandó lakosok: Az Európai Gazdasági Térségben (ideértve az Egyesült Királyságot) vagy Svájcban (együttesen „EGT Lakosok”) lakóhellyel rendelkező személyek az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikke vagy bármely ezzel egyenértékű jogszabály alapján (Adatvédelmi Törvény), ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk, hogy megfeleljünk a jogi kötelezettségeinknek.
 12. Titok: az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó adatok titoknak minősülnek

4. Az Adatkezelő személye és tevékenysége

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Belonefilt Kft.

Székhely: 2377 Örkény, Fő utca 643/16.

Adószám: 25163843-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09 175408

Tel.szám: +36-1-4433600

e-mail: [email protected]

5. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Szolgáltatásaink elérésével és használatával Ön elfogadja az Adatkezelési Szabályzat feltételeit. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához az Ön beleegyezése szükséges, akkor a személyes adatok gyűjtését, felhasználását és nyilvánosságra hozatalát az alábbiakban leírt módon fogjuk kérni. A vállalat további „just-in-time” közzétételeket vagy további információkat szerezhet az egyes Szolgáltatások adatgyűjtéséről, használatáról és megosztásáról. Ezek a hirdetmények kiegészíthetik vagy tisztázhatják a Vállalat adatvédelmi gyakorlatát, vagy további döntéseket hozhatnak arról, hogy a vállalat hogyan dolgozza fel az adatokat.

Ha nem ért egyet vagy nem elégedett ezzel az adatvédelmi irányelvvel, akkor haladéktalanul szakítsa meg szolgáltatásaink elérését és/vagy használatát.

A vállalat a Secure Socket Layer (SSL) titkosítási technológiát használja a beadott információk védelmére. Ez a technológia arra szolgál, hogy megakadályozza az Ön információinak kikerülését, amikor velünk kommunikál.

Az információk megfelelő megóvása érdekében a vállalat számítógépes szerverei ipari hálózaton keresztül kommunikálnak a magánhálózatokkal egy ipari minőségű hardveres tűzfal mögött.

Az adatvédelmi alapelvek iránymutatásként szolgálnak a Vállalat adatkezelései során annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatainak kezelése a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfeleljen. Az alapelvek betartásáért az adatkezelő felel és szükség esetén bizonyítani kell tudni adatkezelése jogszerűségét. Személyes adatnak csak természetes személlyel összefüggésbe hozható adat tekinthető.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rábízott személyes adatokat a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kezeli, tartja magát a törvényben előírt adatkezelési alapelvekhez, betartja a célhoz kötöttség, a minimalizálás és a biztonság kötelezettségét. Vállalja továbbá, hogy tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát és személyes adatokat a törvényi kötelezettségek kivételével harmadik személynek nem ad ki.

Személyes adat csak előre meghatározott célból, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kezelése törvényi felhatalmazáson, illetve – ennek hiányában – az érintett kényszer nélküli és megfelelő tájékoztatást követő önkéntes hozzájárulásán kell alapuljon.

A tisztességes adatkezelés elvének megfelelően az érintett soha nem válhat a személyes adatok kezelésével járó folyamat puszta tárgyává, az érintett, személyes adatai feletti rendelkezése tekintetében nem válhat kiszolgáltatottá az adatkezelővel, vagy más személlyel szemben.

Az adatminőség elve szerint a kezelt adatoknak, az adatkezelés céljával összhangban pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük.

A biztonsági elv alapján az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, sérülés, megsemmisülés ellen.

Az adatkezelés tényének, helyének, céljának, az adatkezelő személyének és az adatkezelés politikájának nyilvánosnak kell lennie.

A személyes részvétel elvéből fakadóan az érintett megismerheti, módosíthatja, kiegészítheti, töröltetheti a rá vonatkozó adatokat a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban.

Az adatkezelés elvei és az ezek betartásának kötelezettsége mind az Adatkezelőre, mind az érintettre vonatkozik.

6. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető a törvényi előírásoknak megfelelően.

7. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elsősorban az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Amennyiben az érintett az Adatkezelőt megkeresi, és a szolgáltatását igénybe veszi, úgy az érintett hozzájárul a jelen Szabályzat szerinti adatkezelésekhez. A hozzájárulás kiterjed mindazon személyes adatokra, amelyet az érintett az Adatkezelőnek átad. A hozzájárulás kiterjed azon adatokra is, amelyek az Adatkezelő tevékenysége során keletkeznek. Bizonyos adatkezeléseket jogszabály rendel el, ezen adatkezelések kötelezők. Az Adatkezelő részére elsősorban az ide vonatkozó jogszabály határoz meg kötelező adatkezelési szabályokat. Amennyiben a jogszabály érvényes és hatályos, az Adatkezelő azt köteles végrehajtani, nem vizsgálhatja a jogszabály célszerűségét, szakszerűségét, alkotmányosságát. Az Adatkezelő jogszabályokon alapuló kötelezettsége az érintettek azonosítása annak érdekében, hogy az érintett adatkezelése az irányadó jogszabályoknak megfelelően történjen. Az érintett ennek érdekében – önként – az ezt szolgáló adatait az Adatkezelőnek átadni, aki az adatokat köteles nyilvántartani.

8. Az adatok kezelésének módja

Az Adatkezelő a partnereitől származó adatokat az érintettekről veszi fel. Az Adatkezelő felhívhatja az érintettet az adatok valódiságának igazolására. Az érintett ebben az esetben köteles okmányainak bemutatásával igazolni az adatok valódiságát. Az Adatkezelő az okmányokat kizárólag abból a célból vizsgálhatja, hogy ellenőrizze az adatok helyességét. Az érintett partnerek ellenőrzése és nyilvántartása szükséges annak érdekében, hogy nyilvántartható legyen, hogy azok a későbbiekben visszakereshetők legyenek.

Elsődleges célunk a személyes adatok gyűjtésében, hogy biztonságos, zökkenőmentes, hatékony és személyre szabott szolgáltatást nyújtsuk Önnek. Általában személyes adatokat használunk a szolgáltatásainkhoz, a tartalom és a hirdetések létrehozásához, fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez, továbbításához, valamint a veszteség megelőzéséhez és a csalás elleni küzdelemhez. Ezeket az információkat a következő módon használhatjuk:

 • A jogi és szabályozási megfelelés fenntartása

Néhány alapvető szolgáltatásunk olyan törvények és előírások hatálya alá esik, amelyek bizonyos módokon gyűjtik és használják személyes azonosító adatait, hivatalos azonosító adatait, pénzügyi adatait, tranzakció információkat, foglalkoztatási információkat, online azonosítót és / vagy használati adatokat. A Társaságnak azonosítania és ellenőriznie kell ügyfeleit a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatban annak érdekében, hogy megfeleljen a joghatóságok által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozási elleni küzdelem törvényeinek.

Ezen kívül harmadik felet használunk az Ön személyazonosságának ellenőrzésére, a harmadik fél adatbázisai és nyilvános nyilvántartásai által biztosított személyes adatok összehasonlításával. Ha személyes fiókjához kapcsolódóan a vételi és eladási limitek emelésére vonatkozó engedélyek szükségesek ahhoz további információk megadása kell, melyekkel a nevünkben eljáró szolgáltatókkal együttműködve tudjuk igazolni az Ön személyazonosságát vagy címét, digitális pénznemet és / vagy kezelni tudja a kockázatot az alkalmazandó jogszabályok szerint. Azonban, ha Ön ilyen célból nem szolgáltatja a személyes adatait akkor annak a következménye, hogy a számlája megszüntetésre kerül, mivel a Szolgáltatásokat a jogi és szabályozási követelményeknek megfelelően nem tudjuk végrehajtani.

 • Felhasználási szerződésünk és egyéb szerződéseink érvényesítése

A Társaság nagyon érzékeny információkat kezel, például az Ön azonosítási adatait és egyéb pénzügyi adatait, ezért nagyon fontos számunkra és ügyfeleink számára, hogy aktívan figyelemmel kísérjük, megvizsgáljuk, megelőzzük és mérsékeljük a potenciálisan tiltott vagy tevékenységeket, érvényesítve harmadik felekkel kötött megállapodásainkat és / vagy a kiküldött felhasználói szerződés vagy más szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodásokat. Ezen kívül szükségünk lehet arra, hogy szolgáltatásaink felhasználása alapján díjakat kérjünk. Információkat gyűjtünk a fiókhasználatáról, és szigorúan nyomon követjük a szolgáltatásainkkal való kapcsolatainkat. Az előbbi célok eléréséért használjuk fel a Szolgáltatásainkon keresztül összegyűjtött személyes adatait. Az Ön személyes adatainak ilyen célból történő feldolgozásának megtagadása a fiókja megszüntetését eredményezi, mivel szolgáltatásainkat a jelen feltételeknek megfelelően nem tudjuk végrehajtani.

 • Szolgáltatásaink nyújtása

Az Ön személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek. Például, ha digitális pénznemet szeretne vásárolni, bizonyos információkat, például azonosítót, kapcsolattartási adatokat és fizetési információkat kérünk. Az ilyen információk nélkül nem tudunk szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

 • Szolgáltatási kommunikáció biztosítása

Adminisztratív vagy fiókhoz kapcsolódó információkat küldünk Önnek, hogy folyamatosan tájékoztassuk szolgáltatásainkról, a vonatkozó biztonsági problémákról vagy frissítésekről, illetve más tranzakciókkal kapcsolatos információkat nyújtunk. Ilyen kommunikáció nélkül lehet, hogy nem lesz tisztában a fiókjához kapcsolódó fontos fejleményekről, amelyek befolyásolhatják szolgáltatásaink használatának módját.

 • Ügyfélszolgálat biztosítása

Amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk, abban az esetben meg tudjuk oldani a kérdéseket, vitákat, a kérdéses díjakat vagy a hibák elhárítását.

 • A minőség-ellenőrzés biztosítása

Az Ön személyes adatait a minőség-ellenőrzésre és a személyzet képzésére dolgozzuk fel annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is pontos információkat nyújtsunk Önnek. Ha nem dolgozzuk fel személyes adatait minőség-ellenőrzési célokra, a Szolgáltatásokban, például pontatlan tranzakciós rekordokban vagy egyéb megszakításokban problémákat tapasztalhatunk. Az ilyen feldolgozás alapja a szerződéses kötelezettségeink teljesítésének szükségességén alapul.

EGT állandó lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében az összes fenti kategória esetében, kivéve az első pontot, ezeket a személyes adatokat a velünk kötött szerződés alapján feldolgozzuk.

 • A hálózat- és információbiztonság biztosítása

Személyes adatait feldolgozzuk a biztonság fokozása, a személyazonosság vagy szolgáltatás elérésének felügyelete és ellenőrzése, a spam vagy más rosszindulatú programok vagy biztonsági kockázatok elleni küzdelem és az alkalmazandó biztonsági törvények és előírások betartása érdekében. Az internet fenyegetettsége folyamatosan fejlődik, ezért mindenképpen fontos, hogy pontos és naprakész információkkal rendelkezünk szolgáltatásaink használatáról. Személyes adatai feldolgozása nélkül nem biztos, hogy biztosítani tudjuk szolgáltatásaink biztonságát.

EGT állandó lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek.

 • Kutatási és fejlesztési célok

Az Ön személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogyan használja és lép kapcsolatba a Társaság szolgáltatásaival. Emellett ilyen információkat használunk a Vállalati Szolgáltatások testre szabására, mérésére és javítására, weboldalunk és alkalmazásaink tartalmára és elrendezésére, valamint új szolgáltatások kifejlesztésére. Ilyen feldolgozás nélkül nem tudjuk biztosítani szolgáltatásaink folyamatos élvezetét. Az ilyen feldolgozás alapja legitim érdekeken alapul.

EGT lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk, hogy megfeleljenek a fent leírt jogos érdekeknek.

 • Webhelyének élményének növelése

Az Ön személyes adatainak feldolgozását személyre szabottan végezzük el, és végrehajtjuk a kívánt beállításokat. Kiválaszthatja például, hogy hozzáférést biztosít a harmadik felek által tárolt személyes adatokhoz. Amennyiben ez a feldolgozás nem történik meg, lehetséges, hogy nem tudjuk biztosítani a szolgáltatásaink egy részének vagy egészének folyamatosan biztosítását.

EGT lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk, hogy megfeleljenek a fent leírt jogos érdekeknek.

 • Marketing tevékenység folytatása

A kommunikációs preferenciáink alapján marketingkommunikációkat küldhetünk, hogy tájékoztassuk Önt eseményeinkről vagy partneres rendezvényeinkről (célzott marketing) és az Ön kommunikációs preferenciáin alapuló promóciós ajánlatokat kínáljuk Önnek. A marketingkommunikáció biztosítása érdekében információkat használunk szolgáltatásaink Ön által történő felhasználásáról és kapcsolattartási adatairól. Ön bármikor kizárhatja marketingkommunikációnkat.

EGT lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk az Ön beleegyezésével.

 • Ügyfél iratainak fénymásolása

A személyes adatot tartalmazó irat akkor fénymásolható, amikor az ügyfél személyesen kíván regisztrálni a szolgáltatásainkra, és akkor is a másolatot úgy kell elkészíteni, hogy a másolat csak a legszükségesebb adatokat rögzítse. Az Adatkezelőnek kimerítően ismernie kell a fénymásolat készítésének célját, és ahhoz az ügyfélnek írásban hozzájárulását kell adnia.

 • Kamerák használata, telefonbeszélgetések rögzítése

Társaságunk az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében tevékenysége zavartalanságának biztosítása céljából, valamint az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonvédelem, valamint az üzleti titok védelme érdekében fénykép- és videofelvételt készíthet, amelyet biztonsági célból tárolhat és bizonyítékként felhasználhat. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény értelmében ezeket a felvételeket 60 napig lehet őrizni.

A telefonbeszélgetések rögzítésének jogalapja nem az érintett önkéntes hozzájárulása, hanem törvényi felhatalmazás: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/B. § (3) bekezdése is előírja, hogy az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. Amennyiben ügyfelünk nem járul hozzá a vele folytatott telefonbeszélgetés rögzítéséhez, társaságunk ügyfélszolgálatának a segítségét az amúgy automatizált szolgáltatásainkhoz nem veheti igénybe.

A telefonbeszélgetések rögzítésének célja:

Az adatalanyok és az adatkezelő jogainak védelme, az utólagos bizonyíthatóság garantálása.

A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk:
telefonszám, a hívás időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok.

A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A hanganyagokat telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetővé tesszük.

Az érintett erre irányuló igénye esetén a rögzített hanganyagot adathordozón rendelkezésére bocsátjuk az alábbi eljárás szerint:

Az érintett írásban kéri a rögzített beszélgetés részére történő kiadását, mely kérelemben megjelöli a beszélgetéskor használt készülék telefonszámát, a nevét, illetve a beszélgetés időpontját (minimum az év, hónap és nap megjelölésével). Az írásbeli kérelemhez egy adathordozót pendrive-ot csatol, és a kérelemben megjelöli az általa használni szándékozott jelszót a titkosítás érdekében, valamint a címet, amelyre az információ szolgáltatást kéri megküldeni. Az írásbeli kérelmet a Társaság székhelyére eljuttatja, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Társaság megvizsgálja az információ kiadás jogszerűségét. Amennyiben az információ kiadásának nincs jogi akadálya, a Társaság a kért adatokat postai úton, könyvelt küldeményként eljuttatja a kérelmezőnek. Amennyiben a kérelmezett adatkiadásnak nem tud eleget tenni, a kérelem elutasításának indoklásával együtt az adathordozót változatlan formában visszajuttatja a kérelmezőnek.

Az Ön személyes adatait az Ön által megadott adatoktól eltérő célokra nem fogjuk felhasználni, az Ön engedélye nélkül. Időről időre kérhetjük engedélyét, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy személyes adatait harmadik felekkel osszuk meg. Leiratkozhat arról, hogy személyes adatait megosztja harmadik felekkel, vagy lehetővé teszi számunkra, hogy személyes adatait olyan célra használjuk fel, amely nem egyeztethető össze azzal a céllal, amire eredetileg gyűjtöttük vagy később megszereztük az engedélyt. Ha úgy dönt, hogy korlátozza személyes adatainak használatát, bizonyos szolgáltatások és / vagy a vállalat szolgáltatásai esetleg nem állnak rendelkezésére.

Az Adatkezelő honlapja általános adatokat és információkat gyűjt össze, amikor egy személy vagy egy automatizált rendszer felkeresi a webhelyet. Ezeket az adatokat és információkat a kiszolgáló naplófájljai tárolják. Az összegyűjtött adatok a következők lehetnek:

(1) a használt böngésző típusok és verziók,

(2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer,

(3) az a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer elérte honlapunkat (úgynevezett hivatkozók),

(4) az al-honlapok,

(5) a weboldalhoz való hozzáférés napja és ideje,

(6) Internet protokoll cím (IP-cím),

(7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és

(8) minden egyéb hasonló adat és információ, amelyet az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során az Adatkezelő semmilyen következtetést nem von le bármely természetes személyről. Inkább az alábbi információkra van szükség:

(1) termékeink és szolgáltatásaink biztosítása, ideértve ezt a weboldalt is, és idővel javíthatja azokat,

(2) helyesen nyújtja honlapunk tartalmát,

(3) optimalizálja weboldalunk tartalmát, valamint reklámját,

(4) biztosítja informatikai rendszereink és honlap technológiánk hosszú távú életképességét,

(5) személyre szabja és kezeli a felhasználókkal való kapcsolatunkat, például a felhasználóknak olyan termékeket vagy szolgáltatásokat ajánl, amelyek érdekesek lehetnek számukra,

(6) vizsgálja, reagálja le és kezelje a kérdéseket vagy eseményeket, és

(7) a bűnüldöző szervek rendelkezésére bocsátják a cyber-támadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat.

Ezért az Adatkezelő statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, a Társaság adatvédelmi és adatbiztonságának növelése, valamint az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmének biztosítása érdekében. A kiszolgáló napló állományainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az adatalany által biztosított összes személyes adattól.

9. Titoktartás

Az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó adatok titoknak minősülnek. Az adat- titkokat az Adatkezelő minden esetben az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli, fokozott figyelmet fordítva a titok titokban maradására. Az adat-titkot az adatkezelő megfelelő védelemben részesíti, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.

Pontosan tudjuk mennyire fontos a titoktartás, ezért a vállalat fenntart (és megköveteli a szolgáltatóktól is) megfelelő fizikai, technikai és adminisztratív biztosítékokat, hogy megvédjük az Ön által bízott személyes adatok biztonságát és titkosságát.

A személyes és a tranzakció információk egészét vagy egy részét – beleértve bizonyos titkosított bankszámlákat és / vagy útvonalszámokat is – tárolhatjuk és feldolgozhatjuk bárhol a világon, ahol létesítményeink vagy szolgáltatóink találhatók.

Az Ön személyes adatait a vonatkozó törvények és előírások betartásával biztosítjuk fizikai, elektronikus és eljárási garanciák fenntartásával.

Például számítógépes biztosítékokat használunk, tűzfalakat, adat titkosítást, fizikai hozzáférést ellenőrző épületeket és fájlokat érvényesítünk. A személyes adatokhoz való hozzáférést csak azon alkalmazottak számára engedélyezzük, akiknek szükséges feladatuk teljesítéséhez.

Nem biztosíthatjuk azonban, hogy az adatok elvesztése, azokkal való visszaélése, jogosulatlan megszerzése vagy módosítása nem fog bekövetkezni. Kérem vegye figyelembe, hogy Ön létfontosságú szerepet játszik a személyes adataik védelmében. A szolgáltatásaink regisztrálásakor fontos, hogy elegendő hosszúságú és összetett jelszót válasszunk, hogy ne jelenítsük meg ezt a jelszót harmadik félnek, és haladéktalanul értesítsen bennünket, ha észlelik a jogosulatlan hozzáférést a fiókjához.

Továbbá nem garantálhatjuk az általunk vagy internetes vagy vezeték nélküli kapcsolatok, például e-mail, telefon vagy SMS üzenetek által küldött vagy fogadott adatok biztonságát vagy titkosságát, mivel nem tudjuk ezeket az információkat megvédeni, amíg el nem érnek hozzánk. Ha oka van feltételezni, hogy az Ön adatai már nem biztonságosak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail címünkön, levelezési címünkön vagy telefonszámunkon, amely ezen adatvédelmi irányelvek végén található.

10. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat – jogszabályban meghatározottak alapján – 10 évig kezei. 10 év elteltével az Adatkezelő az adatokat törli vagy megsemmisíti. Amennyiben jogszabály az adatok megőrzésére hosszabb vagy rövidebb időt ír elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban előírt ideig és módon kezeli.

11. Adattovábbítás

 Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett írásbeli hozzájárulása, vagy törvény felhatalmazása alapján kerül sor. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadványozott iratok szolgálnak. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni. A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult. Az Adatkezelő gondoskodik az adattovábbítások megfelelő nyilvántartásáról annak érdekében, hogy az adattovábbítás címzettje, módja, időpontja, valamint továbbított adatok köre utóbb megállapítható legyen.

12. Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok nyilvántartásának módja a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartások esetében egyaránt érvényesülnek. Az Adatkezelő a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja, az érintett azonosításában, ellátásában közreműködő személyek részére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy más személyek az adatokhoz ne férhessenek hozzá. Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az Adatkezelő lehetőség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, annak érdekében, hogy az egyes munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek csak a szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá.

13. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

14. Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Az adatfeldolgozó igénybevétele során a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az Info tv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor. Az Adatkezelő kérésre az érintetteket tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről.

15. Adatok törlése és archiválása, személyazonosításra alkalmatlan adatok kezelése

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
 3. c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett bizonyos esetekben kérheti.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt bizonyítottan alátámasztva kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy az érintett jogos érdekei sérülnek. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat azonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a törölt adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon nyilvántartsa.

16. Érintettek jogai és érvényesítésük

Tájékoztatás: Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja. A tájékoztatás elsődlegesen az érintett hozzájáruló nyilatkozata és jelen Szabályzat útján történik Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.

Helyesbítés: Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

Törlés: Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Tiltakozás: Az érintett az Info tv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Adatkezelő eljárása: A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Amennyiben az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, úgy az érintett jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérésére tájékoztatja az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.

17. Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi nyilvántartás

Az Adatkezelő adatvédelmi felelőse:

 1. a) gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,
 2. b) ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással összefüggő tevékenységét,
 3. c) kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új technológiák és eszközök alkalmazását,
 4. d) biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési oktatását,
 5. e) tudományos kutatás esetén engedélyezi az egészségügyi dokumentációba való betekintést.

Az adatkezelés során felmerülő egyéb, az adatvédelmi felelős hatáskörébe nem tartozó kérdésekben az Adatkezelő vezetője dönt. Az Adatkezelő adatkezeléseit az Infotv. hatályos jogszabálya alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba nem köteles bejelenteni.

18. Jogorvoslat

Ha kérdése vagy problémája van az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, vagy ha panasza van, először vegye fel velünk a kapcsolatot az [email protected] címen, a támogatási oldalunkon vagy az alábbi levelezési címen:

Mixed Trade Ltd. (Suite1 5th floor Marshall House Ring Way Preston PR1 2QD)

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: [email protected] Honlap: www.naih.hu

Az Egyesült Királyságban az illetékes adatvédelmi hatóság az információbiztonsági hivatal (ICO).

Amennyiben az adatalany nem ért egyet az Adatkezelő döntéseivel, akkor kérelmet nyújthat be az ilyen kifogás bejelentésétől számított 30 napon belül.

Információs Biztos Hivatal Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire, SK9 5AF

0303 123 1113; [email protected]

Az érintett jogai érvényesítését a bíróságtól is kérheti.

A szabályzatban foglaltak megváltoztathatóságának jogát a hatályos jogszabályok adta törvényes kereteken belül fenntartjuk.

Az adatkezelővel a következő címen tudja felvenni a kapcsolatot: e-mail: [email protected]

Ha bármilyen kérdése van a Vállalattal, az Ön személyes adataival vagy az Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérdéseit intézze az [email protected] cím felé.

Ez az adatvédelmi szabályzat 2018. október 24. napjától kezdődően lép hatályba.

Neked van
Kapsz
Az árak tartalmazzák a váltási költséget.

Likeolj bennünket!

Facebook Pagelike Widget